Gestor de residus:
E-980.07
Telèfon:
972 860 536

 

TIPUS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
CLASSE I - DENSITAT SUPERIOR A 1.45
RUNA RECICLABLE
Seran RCD seleccionats en origen o procedents d’obres que per la seva naturalesa, no es troben barrejats amb elements contaminants incompatibles. Per les seves característiques ha de ser un material fàcilment reciclable i 100 % reutilitzable: Formigó, restes de prefabricats, material que prové de desmantellaments de carrers, voreres, paviments, exempts de fins, sorres, terres, ceràmics, guixos, deixalles, fustes, metalls, papers, plàstics, restes vegetals, etc.
CLASSE II - DENSITAT SUPERIOR A 1.45
RUNA NETA
Seran RCD d’origen petri com formigó, pedres, ceràmics, sorres, asfalts, etc. Totalment exempts d’elements contaminants com terra, guixos, deixalles, fustes, metalls, papers, plàstics, restes vegetals, etc.
CLASSE III - DENSITATS ENTRE 1.45 5 1.20
RUNA BRUTA
Seran RCD d’origen petri com la classe II però amb una quantitat inferior al 10 % de materials no petris (*Banals) , terres o guixos.CLASSE III – DENSITATS ENTRE 1.45 5 1.20 RUNA BRUTA
CLASSE IV - DENSITAT ENTRE 1.20 I 0.90
RUNA CONTAMINADA
Seran RCD d’origen petri com la classe III però amb més quantitat de materials no petris (*Banals), terres o guixos.
CLASSE V - DENSITAT INFERIOR A 0.90
RUNA ALTAMENT CONTAMINADA
Seran RCD d’origen petri com la classe IV però amb molta quantitat de materials no petris (*Banals), terres o guixos.
*Es consideren banals: Fustes, plàstics,vidres, paper, metalls,...
NO S’ACCEPTARAN EN CAP CAS:
- Materials que no provinguin de la construcció o bé que per les seves dimensions no sigui possible admetre.
- Bidons, llaunes i tot tipus d’envasos.
- Restes vegetals
- Residus industrials
- Materials amb un grau d’humitat molt elevat, pastosos o viscosos
- Amiants, pladur, pintures, coles i similars
- Materials especials
ÀRIDS I RECICLATGES
TOT UN RECICLAT CERÀMIC 0/25
6,50 | 5,00
GRAVA RECICLADA CERÀMICA 25/50
7,00 | 5,50
TOT UN RECICLAT DE FORMIGÓ 0/25
8,00 | 6,00
GRAVA RECICLADA DE FORMIGÓ 25/50
8,50 | 6,50
Disposem d’analítiques periòdiques dels nostres materials.

Analitzem el material periòdicament. Per disposar de les analítiques podeu contactar amb nosaltres per telèfon: o enviant-nos un mail: